Điều khoản thanh toán | Công ty cổ phần PC Group Việt Nam

Điều khoản thanh toán

Điều khoản thanh toán là mục không thể thiếu trên hợp đồng dịch vụ. Căn cứ vào quá trình hoạt động và giao dịch với khách hàng, chúng tôi đã xây dựng những điều khoản thanh toán tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc hợp tác giữa công ty và các doanh nghiệp khách hàng.

Phương thức thanh toán

Khách hàng có thể thanh toán linh động bằng hai cách: Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản có hóa đơn chứng từ đầy đủ.

Thanh lý hợp đồng

Sau khi hoàn thành dự án, chúng tôi sẽ bàn giao website cho khách hàng đồng thời kí hợp đồng duy trì cho khách hàng. Thời gian duy trì dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Sau khi khách hàng yêu cầu dừng hợp đồng duy trì, hai bên sẽ tiến hành thanh lí hợp đồng theo thỏa thuận giữa hai bên hoặc làm biên bản thanh lí.

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Trong quá trình hợp tác, hợp đồng kí kết sẽ được chấm dứt trong những trường hợp sau:

Hợp đồng hết hạn mà không được gia hạn.

  • Cả hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn, trong trường hợp đó hai bên sẽ thoả thuận về các điều kiện cụ thể liên quan tới việc chấm dứt hợp đồng.
  • Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng, đã thông báo cho bên kia biết bằng văn bản trước ít nhất 05 ngày tính đến ngày dự định chấm dứt hợp đồng và đã được bên kia đồng ý bằng văn bản.
  • Một trong hai bên bị phá sản, giải thể hoặc đình chỉ hoạt động, trong trường hợp này hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do hai Bên thoả thuận và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
  • Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc hai bên chấm dứt hiệu lực của hợp đồng này.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng

  • Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu chứng minh được Bên kia đã có vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện các trách nhiệm đã quy định trong hợp đồng này và không có bất kỳ sửa chữa, khắc phục nào hoặc phản hồi nào với Bên bị vi phạm sau khi bên phát hiện vi phạm đã thông báo 2 lần bằng văn bản tới bên vi phạm.
  • Nếu một trong hai Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phù hợp với mục 6 điều 2 này thì phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hạn cho Bên bị vi phạm và thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế hoặc bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba (nếu có) do lỗi đơn phương chấm dứt hợp đồng gây ra.

 
Oktober 2015zu gast in der musikhochschule talago ghostwriter seminararbeit schreiben lassen buni a.

Merely a lot of our producing services is the best previous article aide and even best option intended for carrying out your current papers and also other personalized forms. Think the long-time adventure write for me.

Call Now Button