Chính phủ: 6,1 nghìn tỷ yên chi phí công trình công cộng trong đề xuất ngân sách năm tài khóa 2024, đảm bảo khối lượng dự án với khoản bổ sung năm tài khóa 23

Chính phủ: 6,1 nghìn tỷ yên chi phí công trình công cộng trong đề xuất ngân sách năm tài khóa 2024, đảm bảo khối lượng dự án với khoản bổ sung năm tài khóa 23

  Chính phủ đã quyết định đề xuất ngân sách năm 2024 vào ngày 22. Tổng số tiền trong tài khoản chung là 112.071,7 tỷ yên, trong đó 6.082,8 tỷ yên được đảm bảo cho các chi phí liên quan đến công trình công cộng, tăng 2,6 tỷ yên so với năm trước. Tập trung vào việc xây dựng khả năng phục hồi quốc gia, hơn 4 nghìn tỷ yên đã được phân bổ làm ngân sách liên quan. `` Phân bổ ứng phó khẩn cấp cho khả năng phục hồi quốc gia '', được dành riêng trong ngân sách bổ sung năm tài chính 2011 do giá vật liệu xây dựng tăng cao, đã không được thành lập, nhưng ``(chi phí kinh doanh cần thiết do giá vật liệu tăng cao) " Chúng tôi đã có thể bảo đảm được điều đó nhờ sự tích hợp ban đầu” (Phòng Kế toán, Ban Thư ký Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch).

  Ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2013 bao gồm 2,2 nghìn tỷ yên chi phí liên quan đến công trình công cộng, tăng 199,6 tỷ yên so với năm tài chính trước đó, bao gồm năm thứ tư của "Các biện pháp tăng tốc 5 năm nhằm ngăn chặn, giảm nhẹ thiên tai và khả năng phục hồi quốc gia. "chiếm đoạt. Dự án sẽ được thực hiện liền mạch cùng với đề xuất ngân sách năm tài khóa 2024. Chúng tôi sẽ thúc đẩy các nỗ lực tổng hợp nhằm xây dựng khả năng phục hồi quốc gia thông qua các biện pháp cứng và mềm, cũng như các biện pháp kiểm soát lũ lụt kết hợp với các quy định về sử dụng đất, nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

  Tổng số tiền trong tài khoản chung của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch là 5.953,7 tỷ yên (tăng 0,8% so với năm trước). Trong số tiền này, chi phí liên quan đến công trình công cộng lên tới 5,2901 nghìn tỷ yên, tăng 2,3 tỷ yên so với năm trước, bao gồm cả việc chuyển giao các tiện ích nước. Các khoản trợ cấp an toàn và phòng chống thiên tai cho chính quyền địa phương lên tới 870,7 tỷ yên (tăng 2,3%) và các khoản tài trợ chung phát triển cơ sở hạ tầng xã hội lên tới 506,5 tỷ yên (giảm 7,8%). Theo chính sách, 611,4 tỷ yên được dành để tăng tốc và tăng cường kiểm soát lũ lưu vực sông và 762,8 tỷ yên được dành để bảo trì cơ sở hạ tầng, bao gồm các biện pháp chống lão hóa, một số tiền lớn hơn năm trước. 

  Đạo luật gánh nặng nợ kho bạc quốc gia (trái phiếu quốc gia) cũng được đặt ở mức tương tự như năm trước, nhằm mục đích san bằng thời gian xây dựng. Phần của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch bao gồm 754,3 tỷ yên trái phiếu chính phủ có thời hạn từ hai năm trở lên, 188,8 tỷ yên trái phiếu chính phủ bằng 0 có thể được đặt hàng trong năm tài chính với chi tiêu bằng 0 và trái phiếu chính phủ để tăng tốc kinh doanh và tạo thuận lợi nhằm thúc đẩy việc thực hiện các dự án dựa trên các biện pháp tăng tốc trong 5 năm với số tiền được ấn định là 77,7 tỷ yên.

  Tổng cộng 2.078,9 tỷ yên (giảm 10,7%) được phân bổ cho FILP cho các cơ quan hành chính độc lập và các tổ chức khác.

  Phân tích chi phí liên quan đến công trình công cộng theo bộ (không bao gồm Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch) như sau.

  ▽Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản = 698,6 tỷ yên ▽Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp = 2,2 tỷ yên ▽Bộ Môi trường = 49,5 tỷ yên ▽Văn phòng Nội các = 42,4 tỷ yên.

  Zalo
  Hotline