Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Dự luật sửa đổi Luật Không gian xanh đô thị, thiết lập hệ thống chứng nhận phát triển, sẽ được Nội các phê duyệt vào giữa tháng 2

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Dự luật sửa đổi Luật Không gian xanh đô thị, thiết lập hệ thống chứng nhận phát triển, sẽ được Nội các phê duyệt vào giữa tháng 2

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã công bố đề xuất sửa đổi Luật Không gian xanh đô thị mà Bộ này mong muốn thông qua trong phiên họp Quốc hội hiện tại. Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ xây dựng chính sách tạo không gian xanh và tuyên bố rõ ràng rằng chính phủ sẽ đi đầu trong việc đảm bảo không gian xanh. Để thu hút các doanh nghiệp tư nhân phát triển không gian xanh, chính phủ cũng sẽ tạo ra một hệ thống chứng nhận các sáng kiến. Mục đích là để Nội các đưa ra quyết định vào giữa tháng 2. Ngày thực thi vẫn chưa được xác định.

  Vào ngày 29, Đảng Dân chủ Tự do đã báo cáo đề cương sửa đổi được đề xuất tại cuộc họp của Ủy ban Nghiên cứu Chính sách Nhà ở, Đất đai và Đô thị được tổ chức tại trụ sở đảng ở Nagatacho, Tokyo.

  Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ xây dựng một “chính sách cơ bản” trong đó đưa ra các chính sách xanh hóa đô thị. Xác định tầm quan trọng, mục tiêu và chức năng của việc thúc đẩy xanh hóa và làm rõ phương hướng của các nỗ lực. Quy hoạch diện rộng quy định các chính sách bảo tồn không gian xanh mà mỗi tỉnh tự nguyện soạn thảo cũng sẽ được hợp pháp hóa để nâng cao hiệu quả.

  Các khu bảo tồn xanh đặc biệt được chính quyền địa phương chỉ định dựa trên Luật Không gian xanh đô thị và chủ sở hữu đất được yêu cầu duy trì môi trường tự nhiên tốt. Tuy nhiên, do chủ sở hữu đã lớn tuổi nên đất đai không được quản lý hợp lý và đất ngày càng xuống cấp. Chúng tôi sẽ xác định các dự án như chặt cây để bảo vệ khu vực xanh là “dự án duy trì và cải thiện chức năng” và phát triển các biện pháp hỗ trợ như đơn giản hóa thủ tục thực hiện và cung cấp trợ cấp của nhà nước.

  Do các hoạt động phát triển như xây dựng tòa nhà bị hạn chế trong các khu bảo tồn xanh đặc biệt nên chủ sở hữu có thể nộp đơn lên chính quyền địa phương để mua đất của mình. Tuy nhiên, các vấn đề đã nảy sinh, chẳng hạn như sự chậm trễ trong việc mua không gian xanh do vấn đề tài chính của chính quyền địa phương và không có khả năng quản lý đất đai hợp lý do thiếu nhân viên.

  Trong những trường hợp này, một hệ thống sẽ được thành lập trong đó các tổ chức lợi ích công do chính phủ quốc gia chỉ định sẽ tạm thời mua và duy trì không gian xanh thay mặt cho chính quyền địa phương. Tập đoàn sẽ sở hữu không gian xanh trong thời gian 10 năm và sẽ chuyển giao dần dần cho chính quyền địa phương.

  Tạo môi trường khuyến khích các nhà phát triển đô thị và những người khác tạo ra không gian xanh. Một hệ thống mới đã được thiết lập trong đó chính phủ quốc gia đánh giá sự đóng góp của khu vực và tính đa dạng sinh học của không gian xanh và Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch chứng nhận chúng. Bằng cách đảm bảo giá trị của sáng kiến, việc nhận đầu tư từ các nhà đầu tư và tổ chức tài chính sẽ dễ dàng hơn. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ thông qua các khoản vay cho quỹ phát triển đô thị.

  Zalo
  Hotline